มาแล้ว!! 132 คณะ/สาขาใหม่ของ ม.รัฐบาล

มาแล้ว!! 132 คณะ/สาขาใหม่ของ ม.รัฐบาล

     

มาแล้ว!! 132 คณะ/สาขาใหม่ของ ม.รัฐบาล

ม.เกษตรศาสตร์

คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน วิทยาเขตบางเขน

คณะประมง สาขาวิชาประมง (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาเขตบางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิทยาเขตบางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการพิเศษ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (โครงการพิเศษ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (โครงการพิเศษ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ และสารสนเทศภูมิศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน

คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรม และท่องเที่ยว ภาคพิเศษ สกลนคร

ม.ขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาจีน

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 1

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาเยอรมัน

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาจีน

ม.เชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์  สาขาสหศาสตร์ศิลป์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐปรัศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 ภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส ภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน ภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น ภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบภาษาจีน ภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบภาษาอาหรับ ภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบภาษาบาลี ภาคพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนเคมี

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัน – การศึกษาพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

ม.ทักษิณ

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาเทคโนโลยีการเกษตรฯ – การผลิตพืช

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาเทคโนโลยีการเกษตรฯ – การผลิตสัตว์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ – พลังงาน

พระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และควบคุมอัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ (ทักษะภาษาอังกฤษ)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (โครงการปกติ) วิทยาเขตระยอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน

คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยุกต์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ (SIIT) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร

ม.บูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรการภาพบำบัดบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตสระแก้ว)

ม.พะเยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาโภชนาการและโภชนบำบัด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรม

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ม.มหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ม.มหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล อำนาจเจริญ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เวชระเบียน)

ม.แม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

ม.แม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรฯ และการบรรจุ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ

ม.วลัยลักษณ์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สำนักเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

ม.สงขลานครินทร์

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ หาดใหญ่ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (พื้นฐานวิทย์-คณิต)

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ หาดใหญ่ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (พื้นฐานศิลป์-คณิต)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี เทคโนโลยีประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี เทคโนโลยีประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี เทคโนโลยีประมง (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี สาขาวิชาเคมี – ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี จัดการทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐานศิลป์-คณิต)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (พื้นฐานศิลป์-คณิต)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาเศรษฐกิจอาเซียน (พื้นฐานวิทย์-คณิต)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาเศรษฐกิจอาเซียน (พื้นฐานศิลป์-คณิต)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์-คณิต)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  (พื้นฐานศิลป์-คณิต)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาศิลปะประยุกต์

คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิเทศศึกษา วิชาเอกวิเทศธุรกิจเกาหลี

คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิเทศศึกษา วิชาเอกเกาหลีศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฏร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุณาษฎร์ธานี สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโลจิสติกส์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุณาษฎร์ธานี สาขาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิ

จ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบคณิตศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือก

สอบภาษาญี่ปุ่น คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาจีน

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาอาหรับ

ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์

คณะเทคโนโลีการเกษตร (พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา ภูมิทัศน์)

ที่มา  :  http://educaticoninthai.wordpress.com/2012/12/08/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-132-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a1/

27/12/2012

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s